Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdyStanovenie všeobecnej hodnoty (znalecký odhad trhovej ceny) poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia obce druhu orná pôda alebo trvalý trávnatý porast.
Stanovenie všeobecnej hodnoty (znalecký odhad trhovej ceny) poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia obce druhu chmeľnica, vinica, ovocný sad a záhrady mimo zriadených záhradkových osád.
Výpočet všeobecnej hodnoty vecného bremena na pozemky.
Výpočet všeobecnej hodnoty nájmu za pozemok.
Stanovenie obvyklej výšky nájmu za pozemok v danej oblasti.
Výpočet výšky náhrady za vyvlastňovanú nehnuteľnosť-poľnohospodársku pôdu.Rastlinná produkcia ( všeobecná aj špeciálna )Stanovenie všeobecnej hodnoty (znalecký odhad trhovej ceny) trvalých porastov na poľnohospodárskej pôde mimo zastavaného územia obce.
Stanovenie výšky škody (škoda priama a ušlý zisk) na poľnohospodárskych plodinách.
Stanovenie výšky škody spôsobenej lesnou zverou na poľnohospodárskych plodinách.
Stanovenie výšky náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania poľnohospodárskeho pozemku.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nedokončenej výroby a skladových zásob.
Výpočet výšky škody spôsobenej nepriaznivými poveternostnými udalosťami na poľnohospodárskych plodinách.
Živočíšna produkcia ( všeobecná aj špeciálna )


Stanovenie všeobecnej hodnoty (trhovej ceny) zvierat a základného stáda.
Stanovenie všeobecnej hodnoty zvierat pre potreby chovateľov, správcov konkurznej podstaty a exekútorov.
Posúdenie chovateľských podmienok v chove hospodárskych zvierat a ich vplyv na úžitkovosť.
Výpočet výšky straty na zvieratách, ktorá vznikla v dôsledku prírodnej katastrofy.
Vypracovanie znaleckého posudku za účelom získania dotácie na úhradu tejto straty.Konzulácie a poradenstvo
   v oblasti reštrukturalizácie a optimalizácie poľnohospodárskej výroby so zameraním sa na jej efektivitu.Copyright 2010