v odbore: Poľnohospodárstvo
      Odvetvia:

           Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy

           Rastinná produkcia ( všeobecná a špeciálna )

           Živočísna produkcia ( všeobecná a špeciálna )

Znalecký posudok prípadne iné znalecké úkony(odborné vyjadrenie, stanovisko, vysvetlenie) sú opatrené okrúhlou pečiatkou
so štátnym znakom a menom znalca.Search Engine Optimization and SEO Tools