Táto objednávka je nezáväzná a slúži na predbežnú informáciu o druhu oceňovaného majetku.


   Druh oceňovaného majetku:
 
   Porast       Hospodárske zvieratá       Pozemok       Iný   

   Bližšie určenie posudzovaného majetku: 

   

   Objednávateľ:

   Právna forma:

   Právnická osoba       Fyzická osoba   

   Názov (pri právnickej osobe): 
   
   Meno, Priezvisko, Titul: 
   
   Ulica, Č. p., PSČ, Obec: 
   
   Telefón, mobil: 
   
   E-mail: 
   
   IČO (R. Č): 
   
   DIČ: 
   

   Poloha oceňovaného majetku: 

   Okres 
   
   Obec: 
   
   K. Ú.: 
   
   Druh majetku: 
   
   Poznámka: 
   

      

        


   Potrebné podklady pre vypracovanie znaleckého posudku   Odvetvie: odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy
   -  list vlastníctva na daný pozemok
   -  kópia katastrálnej mapy
   -  ostatné podklady podľa špecifikácie znaleckého úkonu

   Odvetvie: rastlinná produkcia (všeobecná aj špeciálna)
   -  list vlastníctva na daný pozemok
   -  kópia katastrálnej mapy
   -  osevné postupy, plán hnojenia, plán chemickej ochrany
   -  karty honov, karty plodín
   -  ostatné podklady podľa špecifikácie znaleckého úkonu

   Odvetvie: živočíšna produkcia (všeobecná aj špeciálna)
   -  obratová súpiska zvierat za sledované obdobie po mesiacoch
   -  zmeny stavov zvierat v jednotlivých mesiacoch
   -  faktúry a dodacie listy za jednotlivé účtovné operácie
   -  veterinárne osvedčenia


Copyright 2010